Ochrona prawna telewizyjnej transmisji sportowej

Karolina Bonarska-Lenarczyk28 kwietnia 2017Komentarze (0)

Czy telewizyjna transmisja sportowa podlega skutecznej ochronie prawnej?  – zastanawiasz się.

Tak, może podlegać. – odpowiem.

Na jakich warunkach i czy każda? – zapytasz dalej.

No właśnie….Do podzielenia się z Tobą moją wiedzą w tym zakresie skłoniło mnie dzisiaj niezwykle inspirujące spotkanie. 🙂

W samo południe miałam przyjemność zjeść smaczną zupę z soczewicy w towarzystwie Pani Joanny – przesympatycznej, ciepłej i pełnej pomysłów młodej kobiety. Były rozmowy oczywiście o prawie, o dzieciach naturalnie też :-), ale i o sporcie, z którym Pani Joanna związana jest w pewien sposób zawodowo.

I tu okazało się, że podobnie postrzegamy sportowców. To ludzie z niezwykle silną samodyscypliną, zadaniowi, ambitni i wytrwali. Już sama rozmowa o niektórych sportowcach powoduje, że człowiek jest od razu zmotywowany do działania!!!

W każdym razie jest się od nich czego nauczyć, a praca z nimi musi być nie tylko wyzwaniem, ale i niezłą przygodą. W końcu wielu z nich to nasze dobra narodowe 🙂

Nie bez przyczyny mój syn to Adam. Wiadomo – Adam jest tylko jeden!

I tak oto rozmawiając o sporcie i prawie wpadłam na pomysł napisania dzisiejszego posta 🙂

Jak pisałam we wpisie UTWÓR – a co to takiego?, zgodnie z art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, utworem jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.

Dominuje pogląd, że transmisja telewizyjna wydarzenia sportowego, jako zwykła rejestracja audiowizualna tego, co działo się na sportowej arenie nie jest utworem w rozumieniu wskazanej ustawy. Trudno bowiem doszukać się w takiej transmisji znamion indywidualności i twórczości.

Jak wskazał w wyroku z dnia 20 lutego 2015 r. sygn akt III SA/Wa 1078/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie:

transmisja wydarzenia sportowego stanowi odzwierciedlenie jego przebiegu, przekazanie obrazu i dźwięku przy użyciu takich środków technicznych, aby widz mógł je na bieżąco obserwować. W przypadku transmisji/retransmisji wydarzenia sportowego nie można mówić o wartościach twórczych, indywidualnych wnoszonych przez organizatora, czy podmiot transmitujący, wydarzenie sportowe. Przebieg zawodów nie jest kształtowany przez zamysł podmiotu transmitującego, lecz oddaje on obraz tego, co się podczas wydarzenia sportowego dzieje. Nie budzi wątpliwości, że wydarzenie sportowe (np. mecz piłkarski) i udział w nim sportowców nie stanowi utworu będącego przedmiotem prawa autorskiego.

Osobiście uważam jednak, że kwestia ta wcale nie jest tak jednoznaczna i oczywista. Weźmy chociażby za przykład spektakularne ceremonie otwarcia zawodów sportowych czy też rolę, jaką spełniają niektóre widowiska sportowe.

W mojej ocenie jednak niektóre transmisje sportowe będą wypełniały definicję utworu wskazaną w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a co za tym idzie będą podlegały ochronie prawnoautorskiej.

Moim zdaniem, w dobie bardzo wysokiego rozwoju technologii, który przejawia się m. in. w niemalże nieograniczonych możliwościach technicznych sprzętu do nagrywania, możliwości łączenia obrazu z kilku kamer, kadrowania, stosowania zbliżeń obrazów, wyświetlania tabel i wyników, powtórki ujęć, jednoczesnej transmisji on-line itd. istnieje niewątpliwa sposobność do całkowicie świadomego i dobrowolnego wybierania oraz „składania” poszczególnych elementów transmisji sportowej.

W tym kontekście można mówić o swobodzie działalności twórczej, a co a tym idzie – o działalności odróżniającej się od innych rezultatów takiego samego działania.

W takiej sytuacji, moim zdaniem mamy do czynienia z utworem.

Tym bardziej, że jak wynika z art. 1 ust. 2 ww. ustawy  przedmiotem prawa autorskiego są m. in. utwory audiowizualne.

Ochronie prawnoautorskiej polegają również tzw. autorskie prawa pokrewne. Pojęciem tym objęte są m. in. prawo do artystycznego wykonania i fonogramu, prawo do wideogramu i do nadania programu.

Zgodnie z art. 97 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

Bez uszczerbku dla praw twórców, artystów wykonawców, producentów fonogramów i wideogramów, organizacji radiowej lub telewizyjnej przysługuje wyłączne prawo do rozporządzania i korzystania ze swoich nadań programów w zakresie:

  • utrwalania
  • zwielokrotniania określoną techniką
  • nadawania przez inną organizację radiową lub telewizyjną;
  • reemitowania;
  • wprowadzania do obrotu ich utrwaleń;
  • odtwarzania w miejscach dostępnych za opłatą wstępu;
  • udostępniania ich utrwaleń w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Powyższe pozwala na wniosek, że telewizyjna transmisja sportowa będzie podlegać skutecznej ochronie jako utwór, jeśli wykaże cechy twórcze o specyficznym charakterze oraz  jako prawo do wideogramu pod warunkiem, że zostanie utrwalona na określonym nośniku oraz jako nadanie programu.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: