Czy umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych musi być zawarta na piśmie?

Karolina Bonarska-Lenarczyk19 maja 2017Komentarze (0)

Dzisiaj przyszło mi wyjaśniać Klientowi, czy przeniesienie autorskich praw majątkowych, którego dokonał poprzez wymianę mailową z nabywcą tych praw jest skuteczne.

Ponieważ kwestia formy w jakiej dochodzi do przeniesienia autorskich praw majątkowych okazała się nie być wcale tak oczywista, postanowiłam podzielić się z Tobą istotnymi informacjami w tym zakresie.

Zgodnie z art. 53 ustawy o ochronie praw autorskich

„Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności”

Co to właściwie oznacza?

Co do zasady istnieje możliwość zawierania umów cywilnoprawnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wydaje się to oczywiste i bardzo pożądane. Internet jest przecież obecnie naszym podstawowym narzędziem pozyskiwania informacji, jak również komunikowania się.

Jednakże nie każda  umowa zawarta przy użyciu Internetu, będzie umową wiążącą i skuteczną.

Pamiętaj, że umowa zostaje zawarta z chwilą złożenia zgodnego oświadczenia woli stron. Odchodząc na chwilę od sztywnej prawniczej retoryki, wypada powiedzieć wprost, że jest to po prostu „dogadanie” się stron co do zawarcia umowy i jej postanowień.

Zgodnie z art. 60 k.c.

z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli).”

Skoro zatem oświadczenie woli złożone może być w dowolnej formie, nie budzi wątpliwości, że umowa może zostać zawarta również przez wymianę wiadomości e-mail. Zwracam jednak Twoją uwagę, że  złożenie oświadczenia woli przez e-mail będzie najczęściej traktowane jako wyrażenie woli w sposób dorozumiany a nie wprost.

Złożenia oświadczenia woli mailowo nie należy jednakże mylić ze złożeniem tego oświadczenia w formie elektronicznej.

Do zachowania formy elektronicznej potrzebne jest bowiem złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dopiero taka forma elektroniczna jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia woli w formie pisemnej (art. 78 1KC).

Przenosząc powyższe na grunt umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych musisz pamiętać, że skoro ustawa o Prawie autorskim i prawach pokrewnych  zawiera  wymóg zawarcia takiej umowy na piśmie pod rygorem nieważności, to znaczy że umowa ta nie może być zawarta w sposób dorozumiany.

W związku z tym zawarcie takiej umowy za pośrednictwem maila nie będzie skuteczne.

Umowa zawarta bez zachowania formy pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności jest po prostu nieważna, a więc nie dochodzi do skutku, a strony nie są nią związane (art. 73 k.c.).

Do zachowania formy pisemnej niezbędnym jest złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Do zawarcia umowy wystarcza wymiana dokumentów obejmujących treść oświadczeń woli, z których każdy jest podpisany przez jedną ze stron, lub dokumentów, z których każdy obejmuje treść oświadczenia woli jednej ze stron i jest przez nią podpisany.

Zawarcie umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych w formie elektronicznej będzie skuteczne dopiero wówczas, gdy wola obydwu stron tej umowy zostanie wyrażona w formie elektronicznej (mailowo) i dodatkowo opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albowiem będzie to forma równoznaczna z formą pisemną. Kwalifikowany podpis elektroniczny jest traktowany jak podpis własnoręczny. Możliwość takiego zawarcia umowy wymagałaby zatem od obu stron umowy posiadania kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego.

Reasumując:

  1. Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych musi być zawarta na piśmie, bowiem w przeciwnym razie będzie umową nieważna.
  2. Z formą pisemną będzie równoznaczne zwarcie umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
  3. Do ważności umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych zdecydowanie nie wystarczy wymiana maili między stronami, jak również przesłanie skanu czy fotokopii umowy. Wynika to z faktu, że dla zawarcia umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych nie została zastrzeżona zwykła forma pisemna, lecz forma pisemna pod rygorem nieważności. Niezachowanie tej formy pociąga za sobą nieważność umowy.
  4. Można zatem uzgodnić warunki przeniesienia autorskich praw majątkowych, przesłać między stronami skany podpisanych umów, jednakże dla ważności i skuteczności tak dokonanej czynności prawnej powinno dojść do wymiany oryginałów umów podpisanych przez każdą ze stron umowy lub zawarcie tej umowy w formie elektronicznej opatrzonej posiadanym przez każdą ze stron kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Jakiż ogromy uśmiech zagościł na twarzy mojego Klienta, kiedy dowiedział się, że jednak nie pozbył się autorskich praw majątkowych do swoich grafik i może je skutecznie przenieść na inny podmiot, na dużo korzystniejszych warunkach finansowych.

Zadowolony Klient to miód na moje serce 😉

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: